REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ na lata 2017-2018 finansowanego przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie pn. Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ na lata 2017-2018"

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K Gibińskiego SUM jest realizatorem Szkolenia z zakresu onkologii dla lekarzy POZ na lata 2017-2018 finansowanego przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie pn. Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ na lata 2017-2018"

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniu przez osoby, do których jest ono skierowane, zgodnie z wymogami instytucji finansującej.

Wprowadza się następujące definicje na potrzeby stosowania niniejszego regulaminu:

 1. Szkolenie - Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ na lata 2017-2018 finansowanego przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie pn. Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ na lata 2017-2018" realizowane przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia z dnia 27 lipca 2017 r.
 2. Realizator Szkolenia - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; ul. Ceglana 35, 40-515 Katowice
 3. Uczestnik - osoba fizyczna spełniające warunki do uczestniczenia w szkoleniu określone w niniejszym Regulaminie, która prześle zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez platformę internetową, akceptując warunki i zasady uczestnictwa w Szkoleniu i postanowienia niniejszego Regulaminu oraz dostarczy pisemne zgody i oświadczenia wymagane Regulaminem a następnie weźmie udział w szkoleniu.
 4. Platforma Edukacyjno-Szkoleniowa -portal internetowy zawierający treści edukacyjne z zakresu onkologii oraz umożliwiający zapisy na szkolenia oraz kontakt z uczestnikami i wykładowcami

Zakres Regulaminu:

 1.  Niniejszy Regulamin określa:
  • Przedmiot szkolenia, zasady organizacji szkoleń oraz uczestnictwa w szkoleniach;
  • Warunki uczestnictwa w projekcie i zasady rekrutacji,
  • Zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie,
  • Zasady korzystania z Platformy Edukacyjno-Szkoleniowej,
  • Wsparcie dodatkowe - zwrot kosztów podróży,
 2. Adres Realizatora Szkolenia (adres korespondencyjny):
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
  Medycznego w Katowicach
  Ul. Ceglana 35, 40-515 Katowice
  NIP: 954-22-74-017, REGON: 001325767
  Strona internetowa Projektu - www.onkologia.uck.katowice.pl.
  Kontakt z działem rekrutacji:
  Edyta Musialska tel.: 32 3581 307
  e-mail: rekrutacjaonko@uck.katowice.pl
  Koordynator Projektu:
  dr n.med. Agnieszka Boratyn-Nowicka , e-mail: aboratyn-nowicka@uck.katowice.pl
  Ewa Kopiec, e-mail: ekopiec@uck.katowice.pl

 

 1. Przedmiot Szkolenia
  1. Przedmiotem Szkolenia są dwudniowe wykłady i warsztaty z zakresu onkologii dla lekarzy POZ na lata 2017-2018 sfinansowane przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie pn. Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ na lata 2017-2018".
  2. Celem szkolenia jest poprawa poziomu wiedzy lekarzy POZ z zakresu diagnostyki onkologicznej, zasad kierowania na leczenie i umiejętności opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, co może przyczynić się do zwiększenia liczby wcześnie rozpoznanych chorób onkologicznych możliwych do zdiagnozowania wstępnego w POZ. Szczegółowa tematyka dostępna jest na Platformie Internetowej dotyczącej projektu.
  3. Wszystkie zajęcia w ramach Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu onkologii, mających doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi. W czasie szkolenia odbędzie się sesja warsztatowa z udziałem onkologów pracujących w danym województwie, co pozwoli na zapoznanie się z lokalnymi uwarunkowaniami realizacji opieki onkologicznej.
  4. Szkolenie dla jednego uczestnika obejmuje dwa nienastępujące po sobie dni w których będą prowadzone:
   • zajęcia wykładowe (4h wykładowe) organizowane w  Tomaszowie Mazowieckim,
   • zajęcia warsztatowe (6h wykładowych) organizowane w każdym z województw objętych szkoleniem dla osób zatrudnionych w POZ na terenie tego województwa lub województwa sąsiedniego w wyznaczonym przez Realizatora szkolenia ośrodku.
  5. Szkolenie jest organizowane dla lekarzy POZ z województwa śląskiego, łódzkiego oraz opolskiego z zapewnieniem udziału co najmniej 132 uczestników zatrudnionych w każdym z tych województw lub województw sąsiednich.
  6. Zajęcia wykładowe organizowane są w Tomaszowie Mazowieckim, w jednym terminie dla danego cyklu szkoleniowego. Zajęcia warsztatowe są organizowane w różnych terminach po jednym dla uczestnika w każdym województwie objętym programem, w zależności od miejsca zatrudnienia danego uczestnika. Realizator dokonuje wyboru ośrodka, w którym realizowane będą warsztaty. Informacja o terminach będzie dostępna na Platformie Internetowej podczas dokonywania zgłoszenia uczestnika. Uczestnik zatrudniony w danym województwie zobowiązany jest uczestniczyć w warsztatach organizowanych dla tego województwa lub województwa sąsiedniego.
  7. Szkolenie będzie odbywać się na przeznaczonej do tego celu sali przeznaczonej również dla osób niepełnosprawnych, wyposażonej w odpowiedni sprzęt audio wizualny.
  8. Udział uczestnika w Szkoleniu jest bezpłatny.
  9. Uczestnik zawiera umowę o organizacje Szkolenia z Realizatorem Szkolenia.
  10. W ramach umowy Uczestnik ma zapewnione Szkolenie zgodnie z programem dostępnym na Platformie Internetowej projektu oraz prawo otrzymania materiałów szkoleniowych, poczęstunku w czasie przerwy kawowej w dniu trwania szkolenia, korzystania z platformy internetowej udostępnionej przez Realizatora, otrzymania dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu (Certyfikat). Uczestnik ma także prawo do zwrotu kosztów podróży zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  11. Warunkiem uzyskania Certyfikatu i zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w jednych zajęciach wykładowych oraz jednych zajęciach warsztatowych w wymiarze czasu określonym w pkt. 4.
  12. Wszelkie informacje dotyczące terminów, miejsca zajęć wykładowych i zajęć warsztatowych, szczegółowej tematyki, Wykładowców, materiały ogólnodostępne i dedykowane tylko dla uczestników znajdują się na Platformie Internetowej.
  13. Szkolenie realizowane jest w okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku.
    
 2. Warunki uczestnictwa w szkoleniu i zasady rekrutacji
  1. Uczestnikami szkolenia mogą być lekarze zatrudnieni w POZ, którzy:
   • są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lub są specjalistami w dziedzinie medycyny rodzinnej,
   • posiadają specjalizację I stopnia lub są specjalistami w dziedzinie chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii lub pediatrii oraz są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w wymienionych dziadzinach oraz
   • posiadają ważne prawo wykonywania zawodu.
  2. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, zatrudnione w POZ w województwach: śląskim, opolskim, łódzkim lub w województwach sąsiadujących z tymi województwami.
  3. Pierwszeństwo naboru mają lekarze zatrudnieni w województwach: śląskim, opolskim, łódzkim.
  4. Rekrutacja uczestników następuje za pośrednictwem platformy internetowej.
  5. Uczestnik w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu wypełnia formularz zgłoszenia na stronie internetowej platformy udostępnionej przez Realizatora szkolenia oraz drukuje i wypełnia dostępną na Platformie umowę w 2 egzemplarzach. Wypełniony formularz wraz z umową należy wydrukować i podpisać. Podpisane dokumenty (formularz zgłoszenia oraz umowa w 2 egz.) należy wysyłać pocztą na podany adres korespondencyjny w terminie 4 dni po dokonaniu zgłoszenia na platformie (liczy się data stempla pocztowego).
  6. Na wydrukowanym formularzu zgłoszenia i umowie uczestnik jest zobowiązany podpisać wszystkie wymagane oświadczenia oraz zgody.
  7. Zgłoszenie jest przyjęte w momencie otrzymania przez Realizatora Szkolenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału formularza i umowy w 2 egz..
  8. Nie przesłanie oryginału wydrukowanego formularza i umowy w formie pisemnej w terminie określonym przez Realizatora powoduje skreślenie Uczestnika.
  9. Przesłanie formularza i umowy nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
  10. W przypadku jeżeli liczba osób chętnych będzie większa niż liczba miejsc, Uczestnik będzie wpisany na listę rezerwową. O dostępności miejsc uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową. W przypadku rezygnacji osób wpisanych na listę uczestników szkolenia bądź nie uzupełnienie przez te osoby w zakreślonym terminie dokumentów określonych niniejszym Regulaminem, w ich miejsce będą wpisywane osoby z listy rezerwowej w kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 3.
  11. Przy zgłoszeniu na szkolenie uczestnik deklaruje obecność w zajęciach wykładowych i w zajęciach warsztatowych. Zgłoszenie takie jest wiążące. Zmiana terminu przez uczestnika możliwa jest tylko za zgodą organizatora szkolenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
  12. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
  13. Po upływie terminów na dostarczenie oryginałów formularzy rejestracyjnych, Koordynator dokonuje ich sprawdzenia formalnego, formularze i umowy nie zawierające podpisów lub niepełne są odrzucane. Po weryfikacji formalnej Koordynator sporządza listę Uczestników szkolenia i informuje ich mailowo na podane adresy o zakwalifikowaniu na Szkolenie.
  14. Podpisany przez Organizatora egzemplarz umowy zostanie dostarczony uczestnikowi na pierwszych zajęciach wykładowych.
    
 3. Zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie
  1. Otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uzależnione jest od uczestnictwa w wykładach i warsztatach w pełnym wymiarze czasowym określonym programem szkolenia.
  2. W przypadku nieobecności na zajęciach obowiązkiem uczestnika jest uzyskanie zgody Koordynatora na kontynuację szkolenia i uzupełnienie przerabianego na zajęciach materiału. Zgoda taka wydawana jest tylko w przypadkach losowych i w miarę możliwości organizacyjnych Realizatora szkolenia.
  3. Realizator szkolenia ma prawo wykreślenia z listy Uczestnika w przypadku gdy Uczestnik narusza prawo bądź postanowienia Regulaminu albo nie zgłasza się na szkolenie .
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli rezygnacja następuje po rozpoczęciu szkolenia Uczestnik może zostać obciążony kosztami szkolenia zgodnie z pkt 7.
  5. W przypadku niezłożenia wymaganego oświadczenia o rezygnacji Realizator projektu ma prawo wykreślenia Uczestnika z listy, zawiadamiając o tym Uczestnika na podany przez niego adres do korespondencji - przy czym w przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez uczestnika adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach uczestnika ze skutkiem doręczenia.
  6. Uczestnik zobowiązuje się do informowania o zmianie miejsca zamieszkania. W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez uczestnika adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach uczestnika ze skutkiem.
  7. Z uwagi na określone przez podmiot finansujący jakim jest Ministerstwo Zdrowia warunki finansowania szkolenia, tj. uzależnienie płatności za udział Uczestnika szkolenia od zrealizowania przez niego pełnego programu Szkolenia i obecności na wykładach i warsztatach, w przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia przed ukończeniem programu Szkolenia, Realizator szkolenia ma prawo dochodzić od uczestnika zwrot poniesionych kosztów szkolenia nie sfinansowanych przez podmiot finansujący w pełnej wysokości. Kwota kosztów szkolenia płatna jest w terminie 14 dni od przesłania wezwania przez Realizatora Szkolenia na adres Uczestnika listem poleconym. Zwrot kosztów szkolenia może być dochodzony w terminie do 31.12.2020r. Uczestnik akceptując treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na zwrot kosztów szkolenia na warunkach tu określonych.
    
 4. Zasady korzystania z Platformy Edukacyjno-Szkoleniowe
   

                     4.1. Postanowienia ogólne

   
  1. Administratorem Platformy Edukacyjno-Szkoleniowej ( zwanej dalej Platformą) jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35, zwane dalej UCK.
  2. Platforma jest środowiskiem komunikacji służącym do porozumiewania się lekarzy POZ będących Uczestnikami szkolenia oraz lekarzy specjalistów z zakresu onkologii (chirurgami onkologicznymi, specjalistami radioterapii, onkologiami klinicznymi). Dodatkowo jest źródłem informacji z zakresu onkologii oraz zawiera materiały edukacyjne i szkoleniowe dla uczestników szkoleń.
  3. Ogólne informacje zawarte na platformie są ogólnodostępne.
  4. Dostęp do szczegółowych materiałów edukacyjnych oraz szkoleniowych mają tylko zarejestrowani użytkownicy - uczestnicy szkoleń, którzy potwierdzili swoje uczestnictwo poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionej i podpisanej wersji papierowej zgłoszenia i umowy.
  5. Zarejestrowani użytkownicy, który potwierdzili swoje uczestnictwo poprzez przesłanie prawidłowo    wypełnionej i podpisanej wersji papierowej zgłoszenia i umowy, mają możliwość korzystania z forum internetowego będącego częścią składową Platformy
  6. Każdy użytkownik platformy zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu
  7. Użytkowanie platformy oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu
  8. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem Platformy odpowiada użytkownik, który zamieścił te treści.
  9. UCK nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzone przez użytkownika, a w szczególności szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.
    

                      4.2. Rejestracja użytkownika
   

  1. Korzystanie z Platformy w pełnym zakresie następuje po:
   • Wypełnieniu formularza zgłoszenia i umowy
   • Potwierdzeniu rejestracji przez użytkownika
   • Zweryfikowaniu dokumentacji przez Organizatora Szkolenia.
     

                      4.3. Usunięcie zawieszenie konta
   

  1. UCK może zablokować konto Użytkownika do Platformy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
   • nieprawidłowego korzystania z Portalu,
   • na wniosek Użytkownika.
  2. Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek Użytkownika.
  3. UCK zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont Użytkownika, którego działania będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.
  4. Na wniosek użytkownika UCK może usunąć założone konto, a szczególnie wszystkie dane osobowe związane z tym kontem.
  5. Usunięcie konta oraz danych osobowych związanych z tym kontem UCK Katowice potwierdzi stosowną informacją przesłaną na podany przez użytkownika adres e-mail.
    

                      4.4. Zasady korzystania z forum internetowego
   

  1. Moderatorem forum jest uprawniony użytkownik po stronie UCK. Moderator posiada szczególne prawa do zarządzania treściami zamieszczanymi na forum ( blokowanie, usuwanie, przenoszenie, dzielenie postów) oraz czuwa nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
  2. Z forum internetowego mogą korzystać tylko zarejestrowani użytkownicy /uczestnicy szkoleń.
  3. Dostęp do informacji zamieszczanych na forum jest ograniczony tylko i wyłączenie do zarejestrowanych użytkowników.
  4. Przed założeniem wątku Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy dany wątek już nie został założony.
  5. Podczas publikowania komentarzy /wątków użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad etykiety.
  6. Użytkownik w ramach forum ma możliwość indywidulanego kontaktu z wybranym wykładowcą.
    

                      4.5. Zasady bezpieczeństwa
   

  1. Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.
  2. Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Platformie w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
  3. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować UCK o każdym przypadku:
   • nieprawidłowego lub nietypowego działania Platformy,
   • utraty loginu i hasła, nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, dotyczących Platformy lub zawartych w niej danych,
   • nieautoryzowanego korzystania z Platformy,
   • wykorzystywania danych zawartych w Platformie przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie,
   • potrzebie wyłączenia dostępu do Platformy.
  4. UCK Katowice nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Platformy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła.
    
 5. Wsparcie dodatkowe - zwrot kosztów podróży
   
  1. Uczestnik szkolenia / osoba prowadząca szkolenie może otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia na podstawie złożonego w formie papierowej wniosku dostępnego do wygenerowania na Platformie Internetowej, po odbyciu każdego etapu szkolenia.
  2. Wniosek należy złożyć w oryginale wraz z wymaganymi we wniosku załącznikami do Koordynatora lub przesłać go na adres Realizatora szkolenia.
  3. Tylko kompletny, prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek stanowi podstawę zwrotu kosztów dojazdu.
  4. Uczestnik szkolenia / osoba prowadząca szkolenie powinna dostarczyć wniosek najpóźniej do dwóch tygodni po zakończeniu danego etapu szkolenia (liczy się data otrzymania wniosku przez Koordynatora szkolenia.
  5. Jeżeli Uczestnik szkolenia / osoba prowadząca szkolenie nie dostarczy niezbędnych dokumentów w terminie wymienionym w punkcie 4, traci możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.
  6. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie odbywa się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika szkolenia / osobę prowadzącą szkolenie we wniosku,
  7. Weryfikacji wniosku dokonuje Koordynator.
  8. Uczestnik szkolenia / osoba prowadząca szkolenie może otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia najbardziej ekonomicznym środkiem transportu.
  9. Pod pojęciem podróży najbardziej ekonomicznym środkiem transportu organizator rozumie podróż za pośrednictwem PKP / inny przewoźnik - 2 klasą, PKS lub miejskiego zakładu komunikacji.
  10. Koszty dojazdu określone w pkt. 9 dokumentowane są oryginalnym biletem przewoźnika i są zwracane w pełnej wysokości.
  11. W przypadku braku możliwości wykorzystania powyższych środków transportu na trasie dojazdu na szkolenie Uczestnik/ osoba prowadząca szkolenie może wykorzystać jako środek transportu samochód osobowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
  12. W przypadku możliwości wykorzystania powyższych środków transportu w postaci PKP / inny przewoźnik - 2 klasą, PKS lub miejskiego zakładu komunikacji na trasie dojazdu na szkolenie Uczestnik/ osoba prowadząca szkolenie może wykorzystać jako środek transportu samochód osobowy. Zwrot kosztów następuje w wysokości kosztów jakie poniósłby Uczestnik/ osoba prowadząca szkolenie, gdyby korzystał z przejazdu za pośrednictwem PKP / inny przewoźnik - 2 klasą, PKS lub miejskiego zakładu komunikacji.
  13. W przypadku rozliczenia koszów zgodnie z pkt. 9,11,12 są one zwracane w ramach puli przyznanych środków na ten cel, w ramach zawartej umowy z Ministerstwem Zdrowia. Po wyczerpaniu puli środków organizator może odmówić zwrotu kosztów za dojazd na szkolenie.
  14. W przypadku jeżeli kilku Uczestników szkolenia oświadczy, iż wspólnie organizują dojazd na szkolenie z wykorzystaniem samochodu osobowego, zwrotu kosztów dojazdu może dochodzić posiadacz pojazdu będący Uczestnikiem szkolenia, zgodnie z pkt. 11 lub 12, z tym że zwrot kosztów za dojazdy dokonywany jest zawsze w kwocie niższej.
    
  6. Postanowienia końcowe.
   
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 roku.
  2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
  3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator.
  5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
    
  Katowice, dnia 01.09.2018

Regulamin do dnia 31.08.2018

Materiały dostępne wyłącznie po zalogowaniu, dla zweryfikowanych użytkowników!